LibreOffice
LibreOffice 7.3 SDK API Reference
Modules | Enumerations
TransliterationModules.idl File Reference

Go to the source code of this file.

Modules

module  com
 
module  com::sun
 
module  com::sun::star
 the module com::sun::star is the root module of the UNO API.
 
module  com::sun::star::i18n
 Interface for internationalization.
 

Enumerations

enum  TransliterationModules {
  UPPERCASE_LOWERCASE = 1 , LOWERCASE_UPPERCASE = 2 , HALFWIDTH_FULLWIDTH = 3 , FULLWIDTH_HALFWIDTH = 4 ,
  KATAKANA_HIRAGANA = 5 , HIRAGANA_KATAKANA = 6 , NumToTextLower_zh_CN = 7 , NumToTextUpper_zh_CN = 8 ,
  NumToTextLower_zh_TW = 9 , NumToTextUpper_zh_TW = 10 , NumToTextFormalHangul_ko = 11 , NumToTextFormalLower_ko = 12 ,
  NumToTextFormalUpper_ko = 13 , NON_IGNORE_MASK = 0x000000ff , IGNORE_MASK = -0x100 , IGNORE_CASE = 0x00000100 ,
  IGNORE_KANA = 0x00000200 , IGNORE_WIDTH = 0x00000400 , IgnoreTraditionalKanji_ja_JP = 0x00001000 , IgnoreTraditionalKana_ja_JP = 0x00002000 ,
  IgnoreMinusSign_ja_JP = 0x00004000 , IgnoreIterationMark_ja_JP = 0x00008000 , IgnoreSeparator_ja_JP = 0x00010000 , IgnoreZiZu_ja_JP = 0x00020000 ,
  IgnoreBaFa_ja_JP = 0x00040000 , IgnoreTiJi_ja_JP = 0x00080000 , IgnoreHyuByu_ja_JP = 0x00100000 , IgnoreSeZe_ja_JP = 0x00200000 ,
  IgnoreIandEfollowedByYa_ja_JP = 0x00400000 , IgnoreKiKuFollowedBySa_ja_JP = 0x00800000 , IgnoreSize_ja_JP = 0x01000000 , IgnoreProlongedSoundMark_ja_JP = 0x02000000 ,
  IgnoreMiddleDot_ja_JP = 0x04000000 , IgnoreSpace_ja_JP = 0x08000000 , SmallToLarge_ja_JP = 0x10000000 , LargeToSmall_ja_JP = 0x20000000 ,
  END_OF_MODULE = 0
}
 Old transliteration module enumeration. More...