LibreOffice
LibreOffice 6.4 SDK API Reference
Modules | Enumerations
TransliterationModules.idl File Reference

Go to the source code of this file.

Modules

module  com
 
module  com::sun
 
module  com::sun::star
 the module com::sun::star is the root module of the UNO API.
 
module  com::sun::star::i18n
 Interface for internationalization.
 

Enumerations

enum  TransliterationModules {
  UPPERCASE_LOWERCASE = 1, LOWERCASE_UPPERCASE = 2, HALFWIDTH_FULLWIDTH = 3, FULLWIDTH_HALFWIDTH = 4,
  KATAKANA_HIRAGANA = 5, HIRAGANA_KATAKANA = 6, NumToTextLower_zh_CN = 7, NumToTextUpper_zh_CN = 8,
  NumToTextLower_zh_TW = 9, NumToTextUpper_zh_TW = 10, NumToTextFormalHangul_ko = 11, NumToTextFormalLower_ko = 12,
  NumToTextFormalUpper_ko = 13, NON_IGNORE_MASK = 0x000000ff, IGNORE_MASK = -0x100, IGNORE_CASE = 0x00000100,
  IGNORE_KANA = 0x00000200, IGNORE_WIDTH = 0x00000400, ignoreTraditionalKanji_ja_JP = 0x00001000, ignoreTraditionalKana_ja_JP = 0x00002000,
  ignoreMinusSign_ja_JP = 0x00004000, ignoreIterationMark_ja_JP = 0x00008000, ignoreSeparator_ja_JP = 0x00010000, ignoreZiZu_ja_JP = 0x00020000,
  ignoreBaFa_ja_JP = 0x00040000, ignoreTiJi_ja_JP = 0x00080000, ignoreHyuByu_ja_JP = 0x00100000, ignoreSeZe_ja_JP = 0x00200000,
  ignoreIandEfollowedByYa_ja_JP = 0x00400000, ignoreKiKuFollowedBySa_ja_JP = 0x00800000, ignoreSize_ja_JP = 0x01000000, ignoreProlongedSoundMark_ja_JP = 0x02000000,
  ignoreMiddleDot_ja_JP = 0x04000000, ignoreSpace_ja_JP = 0x08000000, smallToLarge_ja_JP = 0x10000000, largeToSmall_ja_JP = 0x20000000,
  END_OF_MODULE = 0
}
 Old transliteration module enumeration. More...